سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

زینب سجادی – دانشگاه علوم پایه زنجان
میرفائز میری –

چکیده:

در این مقاله گشت تصادفی پافشار روی یک شبکه یک بعدی با ضرایب گذردهی نامتقارن در هر سایت بررسی شده است. عدم تقارن به این معناست که در هر گام احتمال ادامه حرکت درجهت گام قبل و یا تغییر جهت حرکت، به مومنتوم گام زن در گام قبلی بستگی داشته باشد. در مورد فوتونهای نور این احتمال همان ضریب گذردهی ماده است که به ضریب شکست آن بستگی دارد. برای حل مسأله در حالتی که مقادیر احتمالهای عبور و بازتاب در سایتهای مختلف متفاوت باشد ، از روش تقریبی محیط مؤثر استفاده کرده ایم.