سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس اپتیک و فتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ربابه طالب زاده – دانشگاه آزاد ایلخچی ، گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان تبریز
عبدالرحمن نامدار، – گروه فیزیک دانشگاه تربیت معلم آذربایجان تبریز

چکیده:

ورتکس اپتیکی نتیجه تکینگی فا ز در یک موج نوری است که در آن جریان انرژی اطراف هسته ورتکس در یک جهت معین دوران می کن د . در این مقاله امکان تشکیل گلوله های نوری ورتکس د ر تارهای نوری ناهمگن پاشیده با غیرخطیت مرتبه سوم (محیط کر) مطالعه می شو د . برای حل معادله شرودینگر غیرخطی چند بعدی از روش وردشی استفاده می کنی م . نشان می دهیم که گلوله های نوری ورتکس تحت شرایط معینی در محیط های غیرخطی خو د -واکانونی می توانند پایدار باشند و بسته به مقدار انرژی پالس، امکان تشکیل سالیتون های ورتکس دوپایا در محیط های غیرخطی خود-کانونی وجود دارد.