سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی یافته های نوین در علوم کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست
تعداد صفحات: ۴
نویسنده(ها):
محمود ولی زاده – استادیار گروه کشاورزی، دانشگاه پیام نور

چکیده:
گل داوودی متعلق به خانواده چتریان بوده و دومین محصول باغبانی مهم در دنیا می باشد . اکثر ژنوتیپهای این گیاه به شته حساس بوده و آلودگی ها به طور جدی میتوانند ارزش اقتصادی آن را تحت تأثیر قرار داده و همچنین باعث انتقال ویروسها به این گیاه که به صورت رویشی تکثیر میشود، میگردند . در این تحقیق به منظور القاء مقاومت به شته ، ژنوتیپ ۱۵۸۱ گل داوودی با استفاده ا ز آگروباکتریوم نژاد AGL0 حاوی ناقل دوگانه pBINPLUS حامل ژن اکوستاتین شقایق دریایی تحت کنترل راه انداز رابیسکو گل داوودی تراریخت شدند. اندامهایی هوایی القاء شده در محیط کشت MS حاوی ۳۰ میلی گرم در لیتر کانامایسین ریشه دار شدند. انتقالو بیان ژنها توسط آنالیز PCR و وسترن بلات تأیید گردید.