مقاله گندزدايي آب تصفيه خانه آب و پساب تصفيه خانه فاضلاب اصفهان با اشعه گاما که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۹ در آب و فاضلاب از صفحه ۲۸ تا ۳۲ منتشر شده است.
نام: گندزدايي آب تصفيه خانه آب و پساب تصفيه خانه فاضلاب اصفهان با اشعه گاما
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گندزدايي
مقاله آب و پساب
مقاله اشعه گاما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: هاشمي حسن
جناب آقای / سرکار خانم: امين محمدمهدي
جناب آقای / سرکار خانم: بينا بيژن
جناب آقای / سرکار خانم: عبدالهي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: حاتم زاده مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
براي بررسي تاثير اشعه گاما بر گندزدايي آب و فاضلاب، نمونه هاي آب خام و آب فيلتر شده تصفيه خانه آب اصفهان، نمونه هاي پساب ثانويه خروجي تصفيه خانه فاضلاب شمال اصفهان، پساب ثانويه زلال سازي شده با زمان ماند يک روز و پساب ثانويه فيلتر شده جمع  آوري شد. با استفاده از دستگاه درماني ۶۰CO مولد اشعه گاما با نرخ انتشار اشعه ۴۰۵٫۳۸ CGy/min ، نمونه هاي آب در دزهاي ۲۰-۱۶۰ Gy و نمونه هاي پساب در دزهاي ۸۰-۲۴۰ Gy پرتودهي گرديد. براي تعيين ميزان کليفرم قبل و بعد از پرتودهي، بر روي نمونه ها کشت ميکربي انجام شد. بر اساس نتايج آزمايش هاي ميکربي، تقريبا ۱۰۰ درصد کليفرم هاي کل و مدفوعي در نمونه هاي آب در دز ۱۶۰ Gy از اشعه گاما غير فعال شدند. کارايي اشعه گاما در غير فعال سازي کليفرم هاي کل پساب در دز، بسته به کيفيت آنها متفاوت بود و براي نمونه هاي پساب ثانويه، زلال شده و فيلتر شده به ترتيب ۶۴ ,۸۳ ,۵۶ درصد بود. کاهش کليفرم هاي مدفوعي نيز به ترتيب  81 ,58 ,46درصد به دست آمد. همچنين کاهش موثر (۵ تا ۸۰ درصد) بار کليفرمي نمونه هاي پساب، در دزهاي  120-240 Gyمشاهده شد. طبق منحني هاي دز– پاسخ، با افزايش دز پرتو، غير فعال سازي کليفرم ها به صورت خطي افزايش مي يابد. با دز گاماي مورد استفاده در اين مطالعه در نمونه هاي آب، راندمان حذف کامل کليفرم ها حاصل گرديد. اما براي نمونه هاي فاضلاب با وجود راندمان هاي بالاي۸۰  درصد در نمونه هاي فيلتر شده پساب، هنوز استاندارد زيست محيطي مرتبط با پارامترهاي ميکربي پساب برآورده نمي شود، بنابراين لازم است دزهاي بالاتر اشعه مورد استفاده قرار گيرد.