سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنگره ملی فناوری تولید و فرآوری گوجه فرنگی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

ریحانه احمدزاده قویدل – عضو هیات علمی گروه صنایع غذایی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قوچان

چکیده:

رنگ یکی از مهمترین خصوصیات کیفی گوجه فرنگی تازه و هر یک از فرآورده های آن به شمار می رود. کلروفیل aو b مهمترین رنگدانه های سبز و لیکوپن مهمترین رنگدانه قرمز این محصول میباشند که در طول دوره رسیدگی در مراحل مختلف تغییرات اساسی خواهند داشت. در اینتحقیق مقدار این تغییرات و غلظت رنگدانه های مذکور توسط روش HPLC اندازه گیری و مورد بررسی قرار گرفت. مقادیر به ثبت رسیدهبرای لیکوپن از حدود صفر تا ۸ الی ۱۰ میلی گرم در صد گرم محصول تازه برای نمونه های مختلف در شش مرحله رسیدگی گوجه فرنگی متغیر میباشند. غیر از خواص ژنتیکی و ارقام مختلف،دمای هوا ومیزان آبیاری در سرعت این تغییرات موثر میباشند. همزمان با افزایش غلظت لیکوپن، میزانتجزیه و کاهش غلظت کلروفیل توسط روش مشابه مورد بررسی قرار گرفت.