مقاله گونه شناسي ساختارهاي مديريتي شبکه هاي رسمي همکاري علم و فناوري در ايران: مطالعه چند موردي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سياست علم و فناوري از صفحه ۶۱ تا ۷۸ منتشر شده است.
نام: گونه شناسي ساختارهاي مديريتي شبکه هاي رسمي همکاري علم و فناوري در ايران: مطالعه چند موردي
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شبکه هاي رسمي همکاري علم و فناوري
مقاله الگوهاي ساختاري
مقاله مديريت شبکه
مقاله مشارکت جمعي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طباطباييان سيدحبيب اله
جناب آقای / سرکار خانم: بامدادصوفي جهانيار
جناب آقای / سرکار خانم: تقوا محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: اسدي فرد رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تحقيق حاضر به بررسي ساختارهاي مديريتي مورد استفاده در ۷ شبکه رسمي همکاري علم و فناوري ايجاد شده در فاصله سال هاي ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۵ در ايران پرداخته است. در اين تحقيق با رويکردي کيفي و با استراتژي تحقيق موردي (به صورت چندموردي)، داده هاي مورد نياز از منابع مختلف از جمله مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته، مشاهده و مستندات بايگاني شده، گردآوري و از روش تحليل محتوا براي تحليل نتايج استفاده شده است. در اين مقاله ضمن توصيف و دسته بندي ساختارهاي مديريتي مشاهده شده در شبکه ها و عوامل اصلي موجود در هريک از ساختارها، با استفاده از تحليل بين موردي، مزايا و ضعف هاي هر ساختار تبيين گرديده است. نتايج تحقيق نشانگر آن است که شبکه هاي رسمي همکاري علم و فناوري در ايران از الگوهاي ساختاري متفاوتي که طيفي از ساختارهاي مشارکتي (شورايي) تا ساختارهاي سلسله مراتبي (ستادي) را تشکيل مي دهند، استفاده کرده اند. ساختار شورايي باعث افزايش روحيه مشارکت جمعي در شبکه شده، ولي قدرت اجرايي مديريت آن را کاهش مي دهد، در حالي که ساختار ستادي نتيجه عکس آن را به همراه دارد. همچنين بر اساس تحقيق حاضر، عوامل متعددي نظير نحوة تامين بودجه شبکه و جايگاه سازمان مؤسس شبکه نسبت به مراکز عضو، در انتخاب نوع ساختار مورد استفاده در شبکه هاي همکاري علم و فناوري در ايران تاثيرگذار بوده است.