سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی کشاورزی بوم شناختی ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

محمدحسین ارزانش – عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات خاک و آب و دانشجوی دکتری دانشگاه تهران

چکیده:

باکتریهای جنس Azospirillium با گیاهان تک لپه مختلفی از جمله گندم، برنج، ذرت، سورگوم، نیـشکر، ارزن، چـاودار و گراسهای علفی همچون پنجه مرغی و کالارگراسKallar Grass قادر به ایجاد همیاری هستند . نتیجه این همیاری عـلاوه بر تثبیت نیتروژن مولکولی، تولید سیدروفور، مواد باکتری کش و فیتوهورمون ها می باشد که ماحـصل ترشـح تمـام مـواد ذکـر شده افزایش توانایی جذب عناصر غذایی، توسعه سیستم ریشهای و در نهایت افزایش عملکـرد مـی باشـد . بـرای دسـتیابی بـه ایـن اثرات مفید،در مرحله نخست، باید این باکتری از ریزوسفر گیاهان خانواده گرامینه جداسازی شود . روش جداسازی شامل انتقال تکه هایی از ریشه یا خاک ریزوسفری به داخل لوله های نیمه جامد فاقد نیتروژن ، تولید کلنی های سرخ رنگ روی محیط فاقـد نیتروژن کنگورد آگارCongo Red-NFb ، تولید کلنیهای صورتی روی محیط سیب زمینـی اگـارPA وتـشکیل کلنـی های ریزوسفید رنگ روی محیط جامد فاقد نیتروژن اگار ) ) NFB بعلاوه ۰/۰۰۲ درصد عصاره مخمر است . در ایـن تحقیـق از مجموع ۱۵۰ نمونه ریشه گیاه وخاک ریزوسفری ، ۱۲۲ نمونه قادر به تولید هاله در محیط نیمه جامد، ۵۶ جدایه کلنی های سـرخ رنــگ وموجــدار روی محــیط CRA و ۲۴ جدایــه کلنــی هــای صــورتی روی محــیط ســیب زمینــی اگــار، بــه عنــوان جــنسAzospirillum در نظر گرفته شدند . به منظور تفکیک جدایه های مزبور تا حد گونه توانایی ایجاد هاله در محیط NFBنیمـهجامد با ۳ در صد کلرورسدیم ، مصرف گلوکز ، تولیداسید در محیط ۰/۲ درصد پپتون به علاوه ۱ درصد گلوکز و نیاز به بیوتین برای رشد بررسی شد . نتایج حاصله از این قسمت نشان داد که ۴ جدایه توانایی رشد وتشکیل هاله در محیط NFB نیمه جامد با ۳ در صد کلرورسدیم ، ۹ جدایه توانایی استفاده از گلوکز بعنـوان منبـع کربنـی ، ۱۰ جدایـه توانـایی تولیـد اسـید در محـیط ۰/۲ درصد پپتون بعلاوه ۱ درصد گلوکز و ۸ جدایه نیاز به بیوتین برای رشد داشتند براین اساس جدایه هـای بـ ه دسـت آمـده بـه سـه گروه قابل تقسیم بودند . گروه اول شامل ۴ جدایه کـه متعلـق بـه گونـه A.irakense ، گـروه دوم بـا ۹ جدایـه متعلـق بـه گونـهA.lipoferumوگروه سوم با۱۱جدایه به گونه A.brasilenseبودند .