سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

عباس علی ابادی – کارشناس پژوهشی ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی سبزوار
ابوالقاسم دادرسی سبزوار – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان
بهرام محمدی گلرنگ – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی خراسان

چکیده:

فرسایش کنار رودخانه ای همه ساله خسارات زیادی را به اراضی مجاور و تغییر مورفولوژی رودخانه ها به همراه دارد. این پدیده موجب شده تا همه ساله مقدار زیادی خاک حاصلخیز از دسترس خارج شده و خاک فرسایش یافته خسارتی را به پایین دست وارد آورد . مقدار فرسایش خاک در کشور علی رغم متفاوت بودن آمارها از یک تا دو و نیم میلیارد تن در سال، نشان از وجود بحران در مناطق مختلف کشور دارد . پوشش گیاهی از عوامل موثر و مفید در کاهش فرسایش خاک شناخته شده است، لکن استفاده از پوشش گیاهی در جلوگیری از فرسایش کنار رودخانه ای مستلزم شناخت گیاهان سازگار با اقلیم و نیز شرایط فرسایشی می باشد . هدف از انجام این تحقیق بررسی و شناخت رودخانه های تثبیت شده در مناطق مختلف شهرستان سبزوار توسط پوشش گ یاهی مجاور خود و تعیین گونه های مربوطه، بعلاوه بررسی دلایل و شرایط تثبیت می باشد . در این بررسی با انجام مطالعات میدانی در سطح منطقه مورد پژوهش، گونه هایی که قادر بوده اند فرسایش کنار رودخانه ای را کنترل نمایند، شناسایی و ارائه شده است، به علاوه روشهای ازیاد این گونه ها به اختصار ارائه گردیده است . نتایج نشان داد که درختچه ها در رتبه اول و بوته ای ها در رتبه دوم و درختان در رتبه سومِ کنترل فرسایش دخیل بوده اند.