مقاله گونه Cylindrospermopsis raciborskii در تالاب ساحلي انزلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۹ در زيست شناسي ايران از صفحه ۶۸۸ تا ۶۹۶ منتشر شده است.
نام: گونه Cylindrospermopsis raciborskii در تالاب ساحلي انزلي
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله Cylindrospermopsis raciborskii
مقاله تالاب انزلي
مقاله فيتوپلانکتون
مقاله سيانوتوکسين

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رمضان پور زهره
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي راد مرجان
جناب آقای / سرکار خانم: ارشد عما

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گونه Cylindrospermopsis raciborskii از فيتوپلانکتونهاي تالاب ساحلي انزلي که از جمله تالابهاي کم عمق مي باشد به طور ماهيانه در فصول رويشي بهار و تابستان سالهاي ۱۳۷۱ و ۱۳۸۴ مورد بررسي قرار گرفت. اين مطالعه شامل نمونه برداريهاي كمي و كيفي از تعداد ۴ ايستگاه بود. نمونه برداري کمي با استفاده از نمونه بردار روتنر به صورت ماهيانه از عمق ۲۰ سانتيمتري سطح آب و نمونه برداري کيفي توسط تور پلانکتون با اندازه چشمه ۲۵ ميکرون از کل ستون آب انجام شد. نمونه ها توسط فرمالين ۲ درصد فيکس شدند. گونه Cylindrospermopsis raciborskii كه از انواع گونه هاي آب شيرين نواحي نيمه حاره و پان تروپيكال Subtropical) و (Pantropical است به همراه ۱۹ گونه از سيانوفيتا شناسايي شد. در گونه C. raciborskii ترايكومها استوانه اي، در يك انتها باريك شده با سلول انتهايي مخروطي تا گرد، سلولها در هر ريسه استوانه اي شكل  2.5-12(16)×(۱٫۷)۲-۴ميكرو متر، هتروسيست به شكل قطره اي و آكينت استوانه اي تا تخم مرغي  (7)8.5-18(22)ميكرو متر است. از ويژگيهاي مهم اين گونه ايجاد بلوم و توليد سمومي تحت عنوان سيانوتوكسين مي باشد. اين گونه در نواحي غربي (آبكنار) تالاب انزلي که داراي آب شيرين با قلياييت بيش از ۸ مي باشد با فراواني قابل ملاحظه اي مشاهده گرديد به طوري كه در ماههاي تير و مرداد با فراواني بيش از ۷۰ درصد به عنوان مهم ترين و متداول ترين گونه اين بخش از تالاب شناسايي شد. با توجه به اينکه در حال حاضر تالاب انزلي از مديريت صحيح زيست محيطي برخوردار نيست، حجم زيادي از فاضلابهاي صنعتي، كشاورزي و خانگي وارد آن مي شود. اين مساله مي تواند موجب افزايش بار مواد آلي و يوتريفيكاسيون بيشتر تالاب شده و بستر تالاب را براي مواجه شدن با بلومهاي سنگين اين گونه مساعدتر سازد كه مرگ و مير دسته جمعي آبزيان را به دنبال خواهد داشت.