سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سیدجواد نبوی – دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
محمّد جعفر طاهرزاده – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
محمدرضا احسانی – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

فرایندهای بیولوژیکی که از میکروارگانیسمها برای کاهش ترکیبات گوگردی استفاده می کنند، مزایای زیادی نسبت به روشهای متداول فیزیکی و شیمیایی دارند. این فرایندها تحت شرایطی مناسب و بدون محصولات مضر انجام می گیرند. در این مطالعه گوگرد زدایی بیولوژیکی از زغال سنگ معادن طبس توسط تیوباسیلوس اولیه، غلظت دوغاب pH ، فرواکسیدانها مورد بررسی قرار گرفت و تاثیر پارامترهای مختلفی از قبیل زمان واکنش به کار می رود، مورد بررسی قرار گرفت . نتایج حاصله نشان می‌داد که میزان pH و نوع اسیدی که برای کاهش اولیه و نوع pH گوگرد زدایی رابطه‌ی مستقیم با زمان واکنش و رابطه‌ی عکس با غلظت دوغاب دارد. همچنین pH اولیه و نوع اسیدی که برای کاهش pH به کار می رود، از عوامل موثر در فرایند گوگرد زدایی بیولوژیک بودند.