سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سالومه چگینی – گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک بنکدارپور – گروه بیوتکنولوژی، دانشکده مهندسی شیمی، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

برخی مشخصه‌های گوگردزدایی باکتری بومی رودوکوکوس FMF با استفاده از ترکیب DBT، بررسی گردید. منحنی رشد باکتری در دو محیط کشت با دو منبع کربنی گلیسرول و اتانول (۲۰ میلی‌مولار) و با سه غلظت اولیه متفاوت (۶۰ppm,40ppm,20ppm) به دست آمد و مشاهده شد که رشد باکتری و میزان محصول تولید شده بر روی محیط کشت حاوی گلیسرول با غلظت اولیه ۲۰ppm از DBT بیشتر است. همچنین میزان تغییرات سرعت ویژه رشد (m) در فاز لگاریتمی در میحط گلیسرول با افزایش غلظت DBT از ۲۰ppm به ۴۰ppm افزایش می‌یابد و افزایش بیشتر DBT (تا ۶۰ppm) تأثیر چندانی روی m ندارد. ولی اثر افزایش غلظت BT بر روی m در محدوده ppm60-20 در محیط اتانول ناچیز مشاهده شد. همچنین میزان ماکزیمم درصد تجزیه DBT با افزایش غلظت اولیه DBT در هر دو محیط کاهش می‌یابد.