مقاله گياهان ميزبان كرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae و شناسايي گونه هاي Chilo spp. در استان مازندران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در بوم شناسي گياهان زراعي (دانش نوين كشاورزي) از صفحه ۶۵ تا ۷۴ منتشر شده است.
نام: گياهان ميزبان كرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis Walker (Lepidoptera: Pyralidae و شناسايي گونه هاي Chilo spp. در استان مازندران
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گياه ميزبان
مقاله كرم ساقه خوار برنج
مقاله فون
مقاله زمستان گذراني
مقاله مازندران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قهاري حسن
جناب آقای / سرکار خانم: عمواقلي طبري مهرداد
جناب آقای / سرکار خانم: استوان هادي
جناب آقای / سرکار خانم: ايماني سهراب
جناب آقای / سرکار خانم: پروانك بروجني كامران

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به اهميت شناسايي دقيق آفات كليدي و گياهان ميزبان آن ها در يك منطقه به منظور كنترل موفقيت آميز آفات، فون ساقه خوارهاي جنسChilo Zincken, 1817(Lepidoptera: Pyralidae)  و گياهان ميزبان آن ها در مازندران مورد بررسي قرار گرفت. چهار گونه ساقه خوار شامل C. partellus Swinhoe، C. phragmitellus Hubner، C. suppressalis Walker و C. sacchariphagus indicus (Kapur) جمع آوري شدند كه گونه اخير براي فون ايران گزارش جديدي مي باشد. بر اساس بررسي هاي انجام شده در رابطه با شناسايي گياهان ميزبان كرم ساقه خوار برنج (Chilo suppressalis Walker) به عنوان يكي از آفات كليدي برنج در شمال ايران، هفده گونه گياهي از هفت خانواده Amarantaceae، Compositae، Cruciferae، Cyperaceae، Poaceae،Sparganiaceae  و Typhaceae به عنوان ميزبان هاي لاروهاي زمستان گذران كرم ساقه خوار برنج از مناطق مختلف مازندران جمع آوري و شناسايي شدند كه در اين ميان دو گياه ترب وحشي (Raphanus raphanistram) و گنديل (Eleusine indica) براي اولين بار در ايران به عنوان ميزبان هاي C. suppressalis معرفي مي شوند. نمونه برداري ها نشان داد كه بيشترين تعداد ميزبان هاي جمع آوري شده در خانواده  Poaceaeقرار دارند. هم چنين لاروهاي زمستان گذران كرم ساقه خوار برنج به ترتيب گياهان توق (Xanthium pensylvanicum)، تاج خروس و اشكنه (Amaranthus albus و Amaranthus retroflexus) و قياق (Sorghum halopensae) را بيشتر از ساير ميزبان ها جهت زمستان گذراني ترجيح دادند.