سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهارمین همایش ملی علوم و فناوری زیر دریا

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین گودرزی – کارشناس پژوهشی پزوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، پژوهشکده مهندسی جهاد ک
مینا اسفیداری – کارشناس پژوهشی پزوهشکده مهندسی جهاد کشاورزی، پژوهشکده مهندسی جهاد ک

چکیده:

دراین مقاله، ابتدا مشخصه های اصلی هیدروفن ( گیرنده ) تعریف شده و سـپس گیرنـده هـای بـا حساسـیت بـالا و پهنـــــای بانـــــد فرکـــــانس وســـــیع، مـــــورد بحـــــث و ارزیـــــابی قـــــرار گرفتـــــه اســـــت . در نهایـــــت مشخصههای هیدروفن استاندارد ۸۱۰۵ ساخت شرکت B&K دانمارک به عنوان یک مثال بیان میگردد . به طور کلی، هیدروفن یک ترانسدیوسر الکتروآکوستیک می باشد که وظیفـه آن تبـدیل امـواج آکوسـتیکی بـه امواج الکتریکی میباشد .