سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

مجتبی رجب بیگی – استادیار و رئیس موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزی.
داود محمدی – دانشجوی دکتری آموزش کشاورزی دانشگاه تهران.

چکیده:

توسعه فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی موجب استفاده وسیع مردم و سازمانها جهت دستیابی به اطلاعات و ارتباط با یکدیگر شده و مفهومی را به نام یادگیری الکترونیکی پدید آورده است. یادگیری الکترونیکی تحولات زیادی در کلیه فعالیت های اقتصادی و اجتماعی از جمله کارآفرینی به وجود آورده و به عنوان مهمترین ابزار توسعه کارآفرینی مدرن مورد توجه قرار گرفته است، به گونه ای که اطلاعات و ارتباطات از ابزارهای اصلی توسعه هر فعالیت کارآفرینانه شده است. اطلاعات علاوه برارزش ذاتی خود بر سازوکار تصمیم گیری مبتنی بر دانش اثر می گذارد. ارتباطات نیز ارزش افزوده ای متناسب با اندازه و نوع ارتباط نصیب افراد می کند. یادگیری الکترونیکی که کاربرد فناوری های اطلاعاتی و ارتباطی در آموزش، یادگیری و دسترسی به اطلاعات می باشد، بستری مهم برای توسعه کارآفرینی است. از آنجا که آموزشگران مراکز علمی-کاربردی از مؤلفه های اصلی آموزش کارآفرینی
در این مراکز می باشند، بررسی ویژگی ها و شایستگی های آنان در زمینه فناوری اطلاعات و یادگیری الکترونیکی به عنوان بستری برای کارآفرینی حائز اهمیت م یباشد. در این راستا ۱۷۵ نفر آموزشگر از مراکز آموزش جهادکشاورزی به صورت نمونه گیری طبقه ای انتخاب و مورد بررسی قرار گرفتند. مؤلفه های مورد بررسی شامل شایستگی های آموزشگران در خصوص فناوری اطلاعات، دیدگاه آموزشگران نسبت به مشوق های توسعه یادگیری الکترونیکی و نظر موزشگران نسبت به راهکارهای سازمانی اجرای دوره های یادگیری الکترونیکی می باشد.