سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش ملی توسعه کارآفرینی در آموزش های علمی کاربردی کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

حسین رادنیا – کارشناس ارشد سازمان ترویج، آموزش و تحقیقات کشاورزی

چکیده:

عدم تناسب یین قابلیت های فارغ التحصیلان کشاورزی و نیاز بخش حرفه ای و صنعتی کشاورزی که به آن وارد می شوند، ما را به تفکر در باره تغییر روش های آموزشی و یادگیری ترغیب می کند. آموزش حقیقی روشی است که درآن فرد یادگیرنده و یاد دهنده، محیط اطراف آنها و چگونگی درک و فهم آنان از دنیا را در نظر گرفته، تا از طریق فرآیند تجربه مشترک، فرصتی را برای آغاز یادگیری فراهم نماید. یادگیری یک فرآیند خلاق است. می توان آن را جریانی بین درک دنیای اطراف (ارتباط ما با آن) و اقدام برای تغییرآن تلقی نمود. فلسفه های یادگیری، و به تبع آن برنامه های درسی و روش های یادگیری در طول زمان دستخوش تغییر و تحولاتی بوده اند. این مقاله، با استفاده از دیدگاه دانشمندان و متفکران آموزشی کشورهای پیشرفته ای نظیراسترالیا، یادگیری تجربی را مکمل دو روش سنتی یادگیری نظری و عملی معرفی نموده، ضمن اشاره به اهمیت تفکر سیستمی در برنام هریزی های درسی، بر متدلوژی حل مسئله به عنوان یک ضرورت آموزشی تاکید می ورزد.