سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: همایش ملی علوم و مهندسی کامپیوتر
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
فرناز مبینی – دانشجو کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد قزوین، دانشکده علوم و تحقیقات، قزوین، ایران
محمدباقر منهاج – استاد، عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشکده مهندسی برق

چکیده:
در این مقاله یک روش یادگیری مشارکتی بر مبنای مفهوم جدیدی با عنوان خبرگی مرکب در سیستم های چندعاملی ارائه شده است. در این روش عامل های یادگیرنده با استفاده از یادگیری Q که نوعی یادگیری تقویتی است، به مشارکت در یادگیری می پردازند. عامل ها از چهار معیار خبرگی جهت قضاوت در مورد جداول Q سایر عامل ها استفاده می کنند. تمامی معیارهای خبرگی براساس روندی با هم ترکیب می شوند، که بیانگر مفهوم خبرگی مرکب می باشند. در واقع ، معیار خبرگی مرکب با تکیه بر تجربیات تمام عامل ها کیفیت یادگیری را بهبود بخشیده و موجب تسریع روند یادگیری می گردد. برای بررسی کارایی این روش، از آن برای حل مسئله شکار و شکارچی استفاده شده است. نتایج آزمایش های انجام شده بیانگر عملکرد مطلوب روش پیشنهادی است.