سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمیده وثوق پور – آزمایشگاه رباتیک و هوش مصنوعی، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشک
مجید نیلی آبادی – آزمایشگاه رباتیک و هوش مصنوعی، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشک
بابک نجار آبادی – آزمایشگاه رباتیک و هوش مصنوعی، قطب علمی کنترل و پردازش هوشمند، دانشک

چکیده:

ازنمایی مفاهیم در فضای حسی، زمانی که با فضای حسی پیوسته سر و کار داریم و نیز پراکندگی مفاهیم در آن از نظم خاصی پیروی نمی کند، مسألهبسیار سختی است. در این مقاله با الهام از بازنمایی مفاهیم در ذهن انسان و یافته های پژوهشگران علوم شناختی، بازنمایی مفاهیم در فضای کارکردی مورد بررسی قرار گرفته و چهارچوبی برای استخراج خودکار مفاهیم و سلسله مراتب آنها در جریان یادگیری ارایه شده است. نگاشت نمونه ها از فضای حسی به فضای کارکردی، مشکل پیچیدگی فضای حسی برای بازنمایی مفاهیم را حل م یکند. نمونه های حسی یک مفهوم به نقاط نزدیک به هم در فضای کارکردی نگاشت پیدا م یکنند و مفاهیم کارکردی را می سازند. سلسله مراتب مفاهیم بر اساس شباهت مفاهیم ایجاد شده در زیرفضاهای مختلف ایجاد م یشود. این سلسله مراتب به عامل برای تصمی مگیری مطمئن تر در حالتی که ابهام بین چند مفهوم وجود دارد کمک می کند. مفاهیم کارکردی م یتوانند به عنوان ابزاری برای اشتراک دانش میان عام لهایی که فضای سنسوری متفاوت دارند به کار گرفته شوند. نتایج شبیه سازی، کارایی مناسب روش ارایه شده را در ایجاد قدرت تجرید و تعمیم در یادگیری نشان می دهد. عاملی که از مفاهیم استخراج شده استفاده می کند، تا چهار برابر سرعت بهتری در یادگیری به دست می آورد.