سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

حسین قربانی – دانشجوی دکترای عمران – دانشکده فنی دانشگاه تهران
بهروز گتمیری – دانشیار گروه عمران – دانشکده فنی دانشگاه تهران
خسرو برگی – دانشیار گروه عمران – دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

یکی از مهمترین مسائل مطرح در حل دینامیکی مسایل المان محدود با روشهای تکراری، پایداری روش بکار گرفته شده در بازنویسی جملات سرعت و شتاب می باشد. در صورت ترکیب روش المان محدود با المان مرزی در حل مسئله مورد نظر، این حساسیت و پیچیدگی بیشتر نمود پیدا می کند. در مقاله اخیر جهت حل همبسته معادلات توام تراوش – تعادل در خاک اشباع که بصورت محیط متخلخل مدلسای گردیده است از روش هیبرید BEM/FEM استفاده گردیده است، همچنین در فرآیندحل بازنویسی جملات سرعت و شتاب در دستگاه معادلات از روش نیومارک استفاده شده است. در این مقاله معادلات مربوط به حل تکراری المان محدود محیط متخلخل خاک اشباع در حالت عمومی روش نیومارک بازنویسی گردیده، طیف وسیعی از ضرایب مزدوج نیومارک مورد ارزیابی قرار گرفته و پایداری حل تحقیق شده است. بررسی های انجام شده نشان میدهد که علیرغم پایداری روش ذوزنقه ای که حالت خاص و مرسوم روش نیومارک است، زوج ضرایب مناسبتری وجود دارد که بویژه در تحلیل محیط متخلخل در زلزله، همگرایی سریعتر و نامفیدتری را نتیجه می دهند.