سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
تعداد صفحات: ۱۴
نویسنده(ها):
محمدصادق اسکندرجوی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز
عبدالحسین بغلانی – استادیار، دانشکده عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی شیراز

چکیده:
در این مقاله، روش انتشار موج برای یافتن جرم متمرکز در سازهها مورد استفاده قرار گرفته است. دو سازه میله و تیر اولربرنولی با استفاده از المانهای طیفی مدل شدهاند. برای تحلیل انتشار موج در سازهها از روش اجزای محدود طیفی استفاده شده است. مزیت اینروش نسبت به روش اجزای محدود سنتی در تحلیل سازه، سرعت بالاتر و حجم محاسبات پایینتر آن است. برای نشان دادن برتریروش اجزای محدود طیفی بر روش سنتی، دو مثال از سازههای میله و تیر برنولی اولرکه جرم متمرکزی در طول آنها تعبیه شده است، ارائه شده است. نتایج بدست آمده نشان میدهد که روش انتشار موج قابلیت یافتن میزان و محل جرم متمرکز را با دقت مناسب داراست.