سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حمیدرضا عزتی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – بخش برق
علی یزدیان ورجانی – دانشگاه تربیت مدرس – دانشکده فنی و مهندسی – بخش برق

چکیده:

بمنظور میراکردن پدیده انتشار هارمونیک، فیلترهای فعال قدرت روی سیستم های توزیع نصب می شوند . نصب فیلتر فعال قدرت روی باس ها ممکن است باعث ایجاد پدیدة نوسان هارمونیکی (Whack-a-mole) شود. هدف یافتن مکان مناسب نصب برای فیلتر فعال قدرت موازی است بگونه ای که دو پدیدة انتشار و نوسان هارمونیکی بطور مؤثری جبران شوند . در این مقاله با استفاده از نتایج شبیه سازی، برای یک فیدر توزیع قدرت شعاعی ده باسه در حالت های مختلف اتصال بار غیرخطی ( منبع ولتاژ یا جریان هارمونیکی ) با انتخاب بهره ثابت دو پدیدة فوق بطور مؤثر کاهش می یابد . اما بدلیل معلوم نبودن و نیز متغیر بودن امپدانس مشخصه، نیاز به کنترل پویای بهرة فیلتر فعال قدرت خواهد بود. کنترل کنندة بهرة فیلتر فعال موازی بگونه ای طراحی شده است که با تولید جریان جبرانسازی مناسب، اعوجاج هارمونیکی در روی باس نصب فبلتر فعال قدرت کنترل شده و با نگهداشتن اعوجاج هارمونیکی در یک های انتشار و نوسان هارمونیکی در یک محدودة مجاز از بروز پدیده های انتشار و نوسان هارمونیکی جلوگیری گردد