سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: نهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی آبادی – دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تربیت مدرس
عباس قائمی بافقی – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بابک صادقیان – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر
ترانه اقلیدوس – دانشکده مهندسی کامپیوتر دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله، با استفاده از الگوریتم های ژنتیک ١ و براساس گراف حاصل از بازنمایی تفاضلی الگوریتم رمز سرپنت ٢ ، شیوه ای جهت پی داکردن یک مشخصه تفاضلی ٣ kدوری برای این لگوریتم رمز پیشنهاد می گردد . بدینمنظور، ساختار کروموزوم ها، چگونگی تولید جمعیت اولیه، تابع برازندگی، عملگر آمیزش و عملگر جهش الگوریتم ژنتیک پیشنهادی معرفی می شود همچنین، نتایج آزمایشات انجام شده براساس این شیوه جهت پیداکردن یک مشخصه ٥ دوری مناسب برای تحلیل تفاضلی الگوریتم رمز سرپنت ٦ دوری ارائه می شود . مقایسه مشخصه های بدست آمده توسط شیوه پیشنهادی با مشخصه های ٥ دوری منتشر شده در ] [١ ، ] [٢ ، ] [٣ ، ] [٤ و ] [٥ عملکرد مناسب این شیوه را تایید می کند . ایده مطرح شده در ا ین مقاله قابل تعمیم به سایر الگوریتم های رمز قطعه ای می باشد