سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدرضا مهرنیا –
معصومه فریدونی –

چکیده:

اندیس طلادار تکمه داش با مختصات طولی ۴۶ ۴۵ –۴۷ ۰۰ وگستره عرضی ۳۷ ۳۸ ۳۰ – ۳۷ ۴۵ ۰۰ متعلق به چهارگوشه ۱/۲۵۰۰۰۰ میانه در آذربایجان شرقی است . در این ناحیه هم زمان با تعامل سامانه های گسلی در سری های آتشفشانی منسوب به سنوزوئیک ، شرایط میزبانی مناسبی برای پیدایش رخساره های دگرسانی با عوامل زایشی مترتب بر پیدایش فلزات گرانبها فراهم گردیده است . ژئوترمومتری ایزوتوپ های پایدار به همراه میکروترمومتری سیالات درگیر در نمونه های بدست آمده از مناطق امید بخش ، گویای حاکمیت سامانه های اپی ترمال در تکوین زمین شناسی رخساره های پروپیلیتیکی ، سریسیتی و رگچه های سیلیسی – پیریت دار حاوی طلا می باشد که بطور قابل توجهی با سازوکار ترمودینامیکی محتمل بر فعالیت های ماگمائی – گرمابی سنوزوئیک در شمالغرب ایران متناسب است .