سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

احمد شمیرانی –
سکینه عارفی فرد –

چکیده:

به منظور بررسی و مطالعه بیوستراتیگرافی سازندهای درود و روته در البرز مرکزی و شمال شرق تهران سه مقطع چینه شناسی (مقطع نمونه سازند درود،مقطع نمونه سازند روته و یک مقطع در شمال میگون) انتخاب و اندازه گیری شده است. پس از نمونه برداری تهیه مقطع نازک و مطالعاتی که بر روی میکروفاسیس ها و محتویات فسیلی این مقاطع انجام گرفت، سن نهشته ها، کیفیت محیط رسوبی و انرژیحوضه رسوبگذاری آنها تعیین شد ونتایج حاصل از این مطالعات حاکی از این است که در هر سه مقطع فوق الذکر شروع رسوبگذاری سازند روته با رسوبات تخریبی و اهک ماسه ای است که سپس بعد از ایجاد ثبات و آرامش در حوضه رسوبگذاری رسوبات آهک فسیلدار سازند روته نهشته شده است. هم چنین درمقطع نمونه سازند روته در دره روته در قاعده توالی مورد مطالعه در زیر سازند درود رسوبات آهکی با سن تور نزئن – ویزیت زیرین وجود دارد که با توجه به تشابه سنگ شناسی و بر اساس محتویات فسیلی می توان آن را با سازند آهکی مارک دانست این آهکها در مطالعه قبلی آسرتو ۱۹۶۳ گزارش نشده بود. از یافته های دیگر این مطالعهمشاهده یک واحد آهک توده ای واقع در راس سازند روته و زیر سازند نسن (واقع در مقطع نمونه سازند روته) است که حاوی آثاری شبیه به استرومائولیت است که با توجه به موقعیت چینه شناسی آن میتوان آن را نشانه شروع پیشروی دریای جلفین در دامنه جنوبی البرز دانست این آهکها تاکنون در سایر نواحی ایران گزارش نشده است.