سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمد شمیرانی – دانشگاه شهید بهشتی تهران
کاظم سید امامی – دانشکده فنی دانشگاه تهران
حسن امیری بختیار – اداره کل زمین شناسی شرکت ملی نفت مناطق نفتخیز جنوب
هرمز قلاوند – پروژه مطالعات زمین شناسی، شرکت ملی مناطق نفتخیز

چکیده:

به منظور شناسایی دقیق تر مشخصات سنگ چینه شناسی و زیست چینه شناسی سازند های داریان و کژدمی و نیز تعیین چگونگی گسترش جانبی و تشخیص مرز دقیق آنها براساس جدیدترین روش های مطالعاتی و مشخص نمودن تغییرات رخساره ای آنها و همچنین تعیین مسئله دیسکانفورمیتی در مرز سازندهای مذکور واقع در جنوب غرب ایران (نواحی فارس، فروافتادگی دزفول) مطالعه ای جامع در منطقه ای به وسعت ۱۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع(۲۰۰×۵۰۰ کیلومتر) انجام پذیرفت. در این راستا، ۲ مقطع سطحی در تاقدیس های کوه بنگستان و کوه پیون برداشت گردید و آمونیت های موجود در سازند های آن، توسط سید امامی مشخص و تعیین سن شد. در این مطالعه، از اطلاعات ۴۰ حلقه چاه اکتشافی و توصیفی بهره گرفته و ستون های سنگ چینه ای آنها بر اساس نمودارهای الکتریکی، نمودارهای ترسیمی سرچاهی و مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی تهیه و ترسیم شد. سپس ۹ نمودار تطابق چینه ای در مقیاس ناحیه ای (۲ نمودار در جهت ساختارهای زاگرس و ۷ نمودار در جهت عمود بر ساختارها) و ۲ نقشه هم ضخامت سازندهای داریان و کژدمی نیز ترسیم شد. سپس با مطالعه مقاطع نازک میکروسکوپی در حدود ۲۲۰۰ مقطع نازک از برش های زیر سطحی و سطحی همه ی میکروفسیل ها شناسایی گردید و با بیوزون های وایند (۱۹۶۵) مطابقت داده شد. زمان تشکیل گرابن عظیم فرو افتادگی دزفول در این مطالعه به کرتاسه پیشین (آپسین پسین) نسبت داده شده است.