سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

محمدهادی موید – استاد یار گروه متالورژی و مواد دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد.
علی خواص فر – کارشناس ارشد مهندسی خوردگی و حفاظت مواد

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تست های مقاومت پلاریزاسیون خطیLPR)و پلاریزاسیون پتانسیودینامیک، مکانیزم عملکرد و نقش ترکیب شیمیایی بر بازده دو نوع ممانعت کننده تجاری آلی آمینی در کنترل خوردگیCO2فولاد ساده کربنی لوله استخراجTubing)چاه گاز بررسی می شود. نتایج نشان می دهد بازده ممانعت کننده ها در کنترل خوردگیCO2نمونه فولادی به غلظتوترکیب شیمیایی ممانعت کننده ها وابسته می باشد .تبعیت هر دو نوع ممانعت کننده از مدل جذب ایزوترم لانگ مویرLangmuir Isothermو همچنین مثبت تر شدن پتانسیل خوردگی نمونهفولادی با افزایش غلظت هر یک از ممانعت کننده ها نشان می دهد مکانیزم عملکرد ممانعت کننده های آلی تجاری مورد استفاده، تغییر شیب شاخه آندی م نحنی پلاریزاسیون تافل نمونه به واسطه جذب شیمیایی عوامل فعال جذبی مولکول ممانعت کننده و اخلال در واکنش های انحلال آندی نمونه فولادی می باشد