سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: سومین همایش ملی مرتع و مرتع داری ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

نورالله عبدی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی اراک و عضو باشگاه پژوهشگران جوان
حسن مداح عارفی – عضو هیئت علمی مؤسسه تحقیقات جنگل ها و مراتع و مسئول بانک ژن منابع طبیعی

چکیده:

هدف از این پژوهش بررسی روابط پوشش گیاهی با عوامل محیطی شامل: خاک (بافت و عمق)، توپوگرافی (ارتفاع از سطح دریا، مقدار و جهت شیب) و طول و عرض جغرافیایی به منظور برنامه ریزی جمع آوری بذور گیاهان مرتعی خانواده پروانه آسا می باشد، این مطالعه در استان های مرکز و غرب کشور (استان های مرکزی، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، لرستان، کردستان و همدان) در منطقه ای به دامنه طول جغرافیایی ۵۱/۲۵-۴۵/۹۸ درجه شرقی و عرض جغرافیایی ۳۶/۱۸-۳۱/۳۰ درجه شمالی، از ارتفاع ۱۲۷۲ تا ۲۵۵۰ متر از سطح دریا انجام گردید. به منظور تجزیه و تحلیل تغییرات پوشش گیاهی بر اساس تغییرات عوامل محیطی از روش تجزیه و تحلیل چند متغیره تطابق کانونیک (CCA) استفاده شد. نتایج نشان داد که ارتباط ویژه ای بین پراکنش گونه های مختلف مرتعی خانواده پروانه آسا و خصوصیات خاک، توپوگرافی و طول و عرض جغرافیایی وجود دارد. از بین عوامل مورد بررسی پوشش گیاهی بیشتر تحت تأثیر ارتفاع از سطح دریا، مقدار شیب، طول جغرافیایی و عمق خاک قرار داشت. با توجه به تابعیت پراکنش گونه های مهم مرتعی خانواده پروانه آسا از این عوامل، باید جهت جمع آوری بهینه و موفقیت آمیز بذور در روش های جمع آوری بذر تجدید نظر نمود.