سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

لیلا پهلوانی – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
احمد محب – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی
سیدغلامرضا اعتماد – اصفهان، دانشگاه صنعتی اصفهان، دانشکده مهندسی شیمی

چکیده:

برای تو لید آب عار ی از یون همواره روشها یی بکار گرفته شده است .که هر یک با محدود یت ها و معا یبی همراه است . در تحقی ق حاضر به فرا یند الکترود یانیزاسیون که برا ی تو لید آب خ یلی خالص و عار ی از یون مناسب است پرداخته شده است .و تاثیر عوامل ی چون تغ ییر ولت اژ،دبی،غلظت، دما،تغ ییر ترکیب درصد رزین مورد بررسی قرار گرفته اند. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که افزایش ولتاژ باعث بهبود عملکرد سیستم می گردد در صورتیکه افزایش دبی و غلظت خوراک اثر منفی بر روی جداسازی یونها دارد.همچنین در این فرایند بعلت تجزیه آب به یونهایOH- وH+ وهمچنین نشت یون H+ از غشاء تبادل آنیونی ،تغییرات هدایت الکتریکی محلول خروجی از محفظه خوراک متناسب با تغییر غلظت یونهای جدا شونده نمی باشد .همین طور اثر اختلاط رزین های بکارگرفته شده نیز این تحقیق نشان میدهد که استفاده از ترکیب وزنی ۷۵ % رزین آنیونی و ۲۵ % رزین کاتیونی جداسازی بهتری را به همراه دارد.همچنین تغییر دما نیز موجب بهبود نسبی عملکرد سیستم میگردد.