سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

رضا قاسمی یقین – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ا
مهدی مرادی گوهره – دانشجوی کارشناسیارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ا
مهتاب السادات حسینی نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ا
رضا زنجیرانی فراهانی – استادیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر، تهران، ایران

چکیده:

در این مقاله، یک راهبرد لیست انتخابیبرای روش های جستجوی تکراری، که بر اساس حرکت در همسایگی عمل می کنند، در مورد مسائل مداری ٤ ارائه می شود . در مسائلی مانند نسخههای مختلف VRP و TSP زمانی که همسایههای جواب فعلی خیلی زیاد باشند، روشهای جستجوی همسایگی محور به مشکل بر می خورند زیرا زمان لازم برای بررسی تمام جوابهای همسایة جواب فعلی برای انتخاب حرکت مناسب زیاد خواهد بود . لیست انتخابی از اهمیت زیادی برخوردار است زیرا بر اساس منطق مشخصی تعدادی از جوابهای همسایگی را انتخاب می کند تا فقط آنها مورد بررسی قرار گیرند و بقیه به سادگی کنار گذاشته می شوند . در این مقاله قصد توسعه یک راهبرد لیست انتخابی برای مسائل مداری بخصوص TSP نسبتاً بزرگ را داریم . این راهبرد پویا بوده و بر مبنای طول یال – ۵ ها است و ادامه ای بر رویکرد لیست انتخابی به کار رفته در روش Toth) GTS و Vigo ،۲۰۰۲ ) می باشد . محاسبات نشان می دهند که راهبرد فوق زمان رسیدن به جواب بهینة محلی برای یک الگوریتم ۲-opt را کاهش می دهد درحالیکه اثر قابل ملاحظه ای روی کیفیت جواب ندارد