سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی مدیریت بازاریابی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

امیر البدوی – قائم مقام توسعه کسب و کارشرکت ایران خودرو
مهناز خنجری – کارشناس فنی شرکت ایران خودرو

چکیده:

بازارگرایی (بازارمحوری )قلب بازاریابی مدرن امروزی به حساب می آید دربازارگرایی نوین برخلاف نگرش گذشته که فقطبه مشتری توجه می شدبرسه عامل ۱ – مشتری مداری ۲ – رقیب گرایی ۳ – خلق و تبادل اطلاعات بین واحدهای مختلف سازمان تاکیدمی شود خلق و تبادل اطلاعات ازنقش کلیدی برخورداراست و درواقع پایه واساس مشتری مداری ورقیب گرایی درسازمان محسوب می شود هرچه سازمان بتواندشناخت بیشتری ازنیازهای مشتریان وهمچنین فعالیتهای رقبا وعوامل تاثیرگذاربرشرایط بازار به دست آورد واین اطلاعات رادرکلیه سطوح سازمان تسری دهد ازتوانایی بیشتری برای بقا دربازار رقابتی برخوردارخواهدبودازسوی دیگردرصنعت خودروسازی تسری اهداف استراتژیک دربخش کیفیت به مشخصه ها وعوامل موثردرطراحی محصول دارای پیچیدگیها ی خاصی است همچنین دانش طراحی یکی ازارکان مزیتها ی رقابتی هرشرکتی محسوب شده و لذادسترسی به چنین دانشی به راحتی امکن پذیرنیست .