سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامرضا کامیاب – د
حبیب رجبی مشهدی – استادیار گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد با همکاری دفتر

چکیده:

شبکه انتقال در بازار برق رقابتی نقش مهمی ایفا می کند . در یک محیط رقابتی، بایستی همه شرکت کنندگان در بازار از امکان دسترسی به شبکه انتقال برخوردار باشند . در ساختار جدید صنعت برق مساله توسعه شبکه انتقال بر مبنای هدف کلی فراهم نمودن فضای رقابتی جهت خرید و فروش انرژی الکتریکی مورد توجه محققین قرار گرفته است . بدیهی است روشهای متداول برای توسعه انتقال در محیطهای رقابتی مناسب نیستند . زیرا رفتار بازار را مدل نمی کنند . در این مقاله یک استراتژی جدید برای توسعه انتقال پیشنهاد می شود . در این استراتژی هدف اصلی ایجاد قابلیت حداکثر رقابت ( یک بازار رقابتی تا حد ممکن کامل ) بوده و حداقل سازی هزینه سرمایه گذاری خطوط جدید، اولویت دوم در برنامه ریزی می باشد . همچنین یک روش جدید برای رسیدن به اهداف فوق ارائه می گردد . یک ویژگی مهم روش پیشنهادی عدم نیاز به دانستن اطلاعات هزینه تولید واحدهای تولید، مقادیر احتمالی میزان تولید واحدها و همچنین رفتار احتمالی بازیگران می باشد، در این روش توسعه شبکه انتقال به گونه ای طرح ریزی می شود که هر ترکیبی از تولید واحدها به شرطی که توانائی پاسخگوئی به حداکثر بار سیستم را داشته باشد، از دیدگاه شبکه انتقال قابل تحقق بوده و همه قیود انتقالرعایت می شوند . استراتژی و روش پیشنهادی بر روی یک شبکه تست ۶ باسه ( شبکه ) Garver پیاده شده و نتایج آن ارائه می گردد .