سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

قاسم مصلحی – استادیار دانشکده صنایع و سیستمها، دانشگاه صنعتی اصفهان
هادی قهار – کارشناسی ارشد برنامه ریزی سیستمهای اقتصادی، دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

مسأله زمان بندی پروژه عبارت است از تعیین زمان فعالیتهای یک پروژه برای رسیدن به یک هدف معین . این هدف می تواند تکمیل هر چه زودتر پروژه و یا حداکثر کردن منافع ناشی از اجرای پروژه باشد . اکثر متدلوژی هایی کهدر موضوع زمان بندی پروژه در مقالات معرفی شده اند به هدف حداقل کردن مدت پروژه با انواع مختلف محدودیتهای منابع و محدودیتهای پیش نیازی پرداخته اند . لذا جنبه های مالی پروژه اغلب نادیده گرفته شده، و یا به عنوان معیار درجه دوم مدنظر بوده است . هنگامی که جنبه های مالی مدیریت پروژه مدنظر باشد، تابع هدف حداکثر کردن خالص ارزش فعلی، یکی از مناسبترین معیارها به شمار می رود . در این مقاله مساله زمان بندی پروژه با هدف ماکزیمم کردن خالص ارزش فعلی بدون محدودیت منابع بررسی شده است . الگوریتمی به نام الگوریتم تفاضلی برای این منظور ارائه شده است . برای ارزیابی کارایی این الگوریتم شبکه هایی با تعداد ۱۰ تا ۱۰۰۰ گره و با ضریب پیچیدگی شبکه بین ۱/۳ تا ۶/۶ تولید شده است . مقدار خالص ارزش فعلی و مدت زمان حل مسائل در الگوریتم تفاضلی با مقدار خالص ارزش فعلی ومدت زمان جوابهای به دست آمده از الگوریتم جستجوی برگشتی مقایسه شده است . نتایج محاسباتی نشان می دهد که الگوریتم تفاضلی با توجه به پارامترهای تعداد گره، ضریب پیچیدگی شبکه و سررسید پروژه از کارایی خوبی برخوردار است .