سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

بهروز افشار نجفی – دانشجوی دکتری مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف
شهرام شادرخ – عضو هیات علمی دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

این مقاله یک مسأله زمان بند ی پروژه با هدف کم ینه کردن مجموع هز ینه ها ی زودکرد – د یرکرد فعال یتها را با توجـه بـه روابـط پیش نیازی بین فعال یتها و یک فرجه تکم یل مع ین برا ی پروژه در نظر می گیرد . یک روش بازگشتی دقیق برای حل فـرم اولیـ ه ایـ ن مسأله وجود دارد . در این مقاله یک الگوریتم شاخه و حد برای فرم توسعه یافته مسأله که در آن ارزش زمانی پول با تنزیـ ل پیوسـته جریانات نقد ی در نظر گرفته می شود، پیشنهاد شده است . به منظور کاهش ابعاد درخت شاخه و حد، دو قاعده نیز برای هرس کـردن مطرح شده است .