سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا عبدالمحمدی – دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی برق
حیدرعلی شایانفر – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

امروزه الگوریتم ژنتیک به عنوان ابزاری قدرتمند جهت حل بسیاری از مسائل بهینهسازی، بهویژه مسائلی که به علل گوناگون،از قبیل قیود حاکم، ناپیوستگی دامنه برخی پارامترها و تعداد زیاد پارامترها با روشهای ریاضی به سادگی حل نمیشوند، مطرح میباشد.همچنین مسأله توزیع اقتصادی بار به عنوان یکی از مسایل مهم در زمینه بهرهبرداری از سیستمهای قدرت مطرح می باشد. حل اینمسأله با فرض محدب بودن تابع هزینه واحدهای تولیدی حرارتی به کمک روشهای پیشترفته ریاضی از قبیل روش لاگرانژ امکان پذیرمیباشد. در نظر گرفتن قیودی همچون اثر شیرهای بخار و منظور کردن آن در تابع هزینه منجر به عدم تحدب منحنی هزینه و احدهایتولیدی میشود و در نتیجه استفاده از روشهای بهینهسازی هوشمند از قبیل الگوریتم ژنتیک، شبیهسازی سردشدن تدریجی، برنامه – ریزی تکاملی و … را اجتنابناپذیر میسازد. در این مقاله برای حل مسأله توزیع اقتصادی بار با در نظر گرفتن اثر شیرهای بخار، با توجه به ویژگیهای مسأله مورد نظر و با بکارگیری الگوریتم ژنتیک روشی نوین ارائه شده است. نتایج حاصل از پیادهسازی در این مقاله بر روی یک سیستم با ۴۰ واحد تولیدی با در نظر گرفتن اثر شیرهای بخار با نتایج روشهای ارائه شده در سایر مراجع مقایسه شده است