سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

پرواز مهدابی – گروه کامپیوتر، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه تربیت مدرس
مهدی آبادی –
سعید جلیلی –

چکیده:

الگوریتم های تکاملی کوانتومیQEAs)زیرشاخه جدیدی از محاسبات تکاملی محسوب می شوند که در آنها از اصول ومفاهیم محاسبات کوانتومی از قبیل بیت کوانتومی و برهم نهشتی خطی حالات استفاده می شود. در این مقاله، یک الگوریتم تکاملی کوانتومی جدید به نامNQEA پیشنهاد می شود. در الگوریتم پیشنهادی، از یک عملگر اندازه گیری چندگانه و یک عملگر به روزرسانی مقید استفاده می شود. در عملگر ب هروزرسانی مقید، با اعمال محدودیت بر روی مقادیر احتمالی بیت های کوانتومی از همگرایی زودرس الگوریتم جلوگیری به عمل می آید. برای ارزیابی کارآیی الگوریتمNQEA از مسأله کوله پشتی به عنوان یک مسأله بهینه سازی ترکیبیاتی شناخته شده استفاده می شود و عملکرد آن با عملکرد دو الگوریتم تکاملی کوانتومی مشهور بهنام هایVQEA و QIEAمقایسه می شود. نتایج آزمایشات انجام شده نشان می دهد که در الگوریتمNQEA نسبت به الگوریتم هایVQEA و QIEA توازن بهتری میان توانایی های کاوش و بهره برداری الگوریتم برقرار می شود.