سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی سعادتمند طرزجان – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
کمال محامدپور – دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله روشی جدید برای طراحی فیلترهایFIR ‐ فاز خطی با شکل د لخواه ارائه شده است . الگوریتمپیشنهادی، در حقیقت شکل توسعه یافته روش کمترین مربعات خطا ) ) LS است . در این روش می توان علاوه بر تعیین پاسخ فرکانسی فیلتر، دامنه اعوجاجات آن را نیز در تمام ( یا بخشی ) از باند فرکانسی محدود ن مود . برای این منظور، الگوریتم پیشنهادی در آغاز، بر اساس پاسخ فرکانسی ایده آل و محدوده اعوجاجات مجاز فیلتر، تابع هزینه ای را تعریف می کند . سپس طی یک فرآیند تکراری، در هر مرحله ، پاسخ فرکانسی مطلوب در روش LS را چنان تنظیم می کند که تابع هزینه مذکور کمینه گردد . همچنین در این روش می توان همانند سایر روش های کلاسیک طراحی فیلترها، بخشی از باند فرکانسی را به عنوان باند عبور تعریف نمود . شبیه سازی ها بیانگر قابلیت چشم گیر الگوریتم پیشنهادی، در تنظیم پاسخ فرکانسی و دامنه اعوجاجات فیلتر مطابق خواسته های طراح است