سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

یعقوب مقدس – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر- نرمافزار، دانشگاه آزاد اسلام
رامین اعیان زاده – مهندسی کامپیوتر
ابوالفضل طرقی حقیقت – استادیارگروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

پایه و اساس اکثر شبیهسازیهای کامپیوتری، علیالخصوص شبیهسازیهای مبتنی بر محاسبات بهروش مونت کارلو،مولدهای اعداد تصادفی میباشد. بر این اساس در این مقاله الگوریتم جدیدی پیشنهاد شده است که با جریمه کردن اعددی که درمجموعهای از اعداد تصادفی ایجاد اختلال کردهاند، الگوهای موجود در دنباله اعداد تصادفی را تا حد ممکن از بین میبرد. این عمل باعث میشود تا یکنواختی اعداد در زیردنبالههای مختلفی از اعداد تصادفی تولید شده بالا رود. برای ارزیابی الگوریتم پیشنهادی شبیهسازیهایی انجام شده است. نتایج حاصل از شبیهسازیها نشان داد که دقت محاسبات به روش مونت کارلو پس از اعمال الگوریتم بهبود یکنواختی بر روی مجموعه اعداد تصادفی افزایش چشمگیری داشته است