سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنگره مشترک سیستم های فازی و سیستم های هوشمند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رامین اعیان زاده – گروه مهندسی کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران (
احسان اله شهامت نیا – دانشگاه آزاد قزوین
سعید ستایشی – دانشیار دانشگاه صنعتی امیرکبیر
محمد تشنه لب – دانشگاه صنعتی خوجه نصیرطوسی

چکیده:

در این مقاله یک الگوریتم جدید بهین هسازی موسوم به بهین هسازی جمعی ذرات سلولی معرفی شده است. در الگوریتم پیشنهادی همانند روش بهینه سازی جمعی ذرات، راه حل های مساله در قالب هایی موسوم به ذره بازنمایی می شوند با این تفاوت که،هر ذره معادل با یک سلول در آتوماتای سلولی در نظر گرفته م یشود. هر سلول (راه حل) برای تنظیم بردار سرعت، موقعیت بهترین ذره جامعه را از بین ذراتی که در همسایگ یاش قرار دارند، انتخاب می کند. این ویژگی سبب م یشود تا دانش سراسری ذرات از کل جامعه، به دانش محلی از همسای ههایش تبدیل شود. برای اعتبار سنجی الگوریتم پیشنهادی شبی هسازی هایی انجام گرفته است.نتایج حاصل از شبی هسازی ها نشان داد که بهین هسازی جمعی ذرات سلولی در مقایسه با متاهیوریستی کهای متداولی همچون الگوریتم های ژنتیک، بهین هسازی جمعی ذرات و بهینه سازی گسترش علف های هرز، از کارایی و پایداری به مراتب بالاتری برخوردار می باشد. مهمترین ویژگی الگوریتم پیشنهادی آن است که با افزایش پیچیدگی فضای حالت مساله کارایی خود را از دست نداده ودچار همگرایی زود رس نم یگردد. به بیانی بهتر، کارایی و پایداری این روش در فضاهای حالت پیچیده ب هصورت چش مگیری از سایر متاهیوریستیک های متداول بیشتر م یباشد.