سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدرضا میبدی – عضو هیات علمی، دانشکده کامپیوتر وفناوری اطلاعات، دانشگاه امیرکبیر
سیدمیثم حسینی سدهی – دانشجوی کارشناسی ارشد ، گرایش هوش مصنوعی و رباتیک، دانشگاه امیرکبیر

چکیده:

اتوماتای یادگیر سلولی مجموع های متشکل از اجزاء ساده بوده که رفتار هر جزء بر اساس تجربیات گذشت ه و رفتار همسایگانش تعیین و اصلاح م یشود. اجزاء ساده تشکیل دهنده این مدل، از طریق تعامل با یکدیگر رفتار پیچید های از خود نشان م یدهند. هر اتوماتای یادگیر سلولی، از یک اتوماتای سلولی تشکیل شده است که هر سلول آن به یک یا چند اتوماتای یادگیر مجهز م یباشد. در این مقاله ابتدا نسخه ای از اتوماتای یادگیر سلولی که در آن اتوماتاهای یادگیر م یتواند بین سلو لها حرکت کنند پیشنهاد می شود و سپس یک کاربرد از آن در خوشه بندی ارائه م یگردد. به منظور ارزیابی،
الگوریتم خوشه بندی پیشنهادی بر روی تعدادی دادگان استاندارد آزمایش و نتایج بدست آمده با نتایج حاصله برای الگوریت مهایK-means و ASMمقایسه گردیده است. نتایج مقایسه حاکی از کارایی بالاتر الگوریتم خوشه بندی پیشنهادی نسبت به الگوریت مهایK-means و ASMمی باشد.