سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی ایمنی و مدیریت HSE

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علیرضا امینی – شرکت بهره برداری نفت و گاز زاگرس جنوبی – امورHSE
هوشنگ حسین زاده –

چکیده:

حادثه نشت گاز در کارخانجات بوپال هندوستان یکی از بزرگترین حوادثی بود که در سال ۱۹۸۴ به وقوع یوست و عواقب ناش ی از آن جامعه انسان ی را متاثر کرد.این حادثه از جوانب ارگونوم ی (فاکتورها ی انسان ی)است.متن حاضر که خلاصه ا ی از مقاله دکتر نجم الد ین مشکوتی است ، علل وقوع حادثه را از جنبه مذبور،مورد بررس ی قرار م ی دهد . اگر چه ا ین حادثه در سال ۱۹۸۴ اتفاق افتاده است ول ی بحث آموزنده دکترمشکوتی ما را به را به ا ین نت یجه رهنمون م ی سازد که حادثه بوپال بدون توجه به زمان و مکان وقوع آن،در هر شرایطی و برای هر کشوری ( اعم از صنعتی و در حال توسعه) عبرت انگیز خواهد بود