سال انتشار: ۱۳۷۲

محل انتشار: هشتمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مصدق سجودی – مجتمع سازندگی و آموزش آذربایجان

چکیده:

یک رویه ساده و سیستماتیک برای طراحی پایدارکننده غیر متمرکز سیستمهای قدرت چند ماشینی در این مقاله ارائه شده است . در این روش اب تدا مؤثرترین محل یک پایدارکننده مطابق شاخص پایداری یک ماشین نمونه انتخاب می شود . سپس عوامل مؤثر در پایدارکننده توسط یک طرح کنترل فیدبکی غیر متمرکز معین می گردد . این عملیات برای یک پایدارکننده در یک زمان انجام می شود . برآیند تمام اصلاحات پا یداری سی ستم که با سیستم پایداری شاخص مقایسه می شود، برای تعیین اینکه چگونه تعداد زیادی پایدارکننده برای سیستم لازم است بکار می رود . تکنیک پی شنهادی توسط یک سیستم آزمایشی ترسیم و تجس م می شود که در آن تحلیل مقدار ویژه و شبیه سازی غیر خطی هر دو برای بررسی دقیق و مثمرثمر بودن تکنیک بکار گرفته می شود .