سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی رزاقی نائینی – کارشناس ارشد سازه های هیدرولیکی، دانشکده مهندسی عمران، دانشگاه صنع
حسین رجائی – استادیار دانشگاه، دانشکده مهندسی عمران و محیط زیست، دانشگاه صنعتی ا

چکیده:

در طول دهه گذشته ، الگوریتم ژنتیک به طور گسترده در بهینه یابی در زمینه های مختلف به کار برده وبرای بهبود آن راهکارهای گوناگونی پیشنهاد شده است. دراین مقاله استراتژیهای مختلف انتخاب بررسی و یک روش جدید بر اساس الگوریتم ژنتیک حالت پایدار و نخبه گرائی توسعه داده شده است. ایده اصلی الگوریتم اخیر آن است که بجای تولید پی در پی نسلها، دو والد برای تولید فرزندان انتخاب و با عملگرهای ژنتیکی فرزندان را بوجود می آورند. در نهایت با گزینش نخبه ترین از بین دو والد و دو فرزند، جمعیت روز بهروز می گردد. مزایای روش جدید به طور کامل توصیف شده است. نتایج بدست آمده در این مقاله نشان میدهد که الگوریتم حاضر کارآتر از الگوریتم ژنتیک مرسوم است و قادر است در زمان کمتر به جواب بهتری دست یابد.