سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

غلامرضا رخشنده رو – استادیار دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی دانشگاه تبریز
ناصر طالب بیدختی – استاد دانشگاه شیراز دانشکده مهندسی دانشگاه تبریز
عبدالحسین بغلائی – دانشجوی دوره دکتری عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

وجود یک سطحمتحرک دربستر آبراهه های طبیعیبه پیچیدگی مسائل جریانهای باسطح آزادتا حد زیادی می افزاید. در این مقاله یک روش جالب انتقال دامنه (domain mapping)برای محاسبه تغییرات تدریجی فرمهای بستر(Bed forms) مورد بررسی قرار گرفته است. جریان دو بعدی با در نظر گرفتن دو محور یکی در راستای جریان و دیگری به سمت بالا فرض می شود. با یک انتقال مناسب معادلات حرکت و انتقال رسوب را می توان از دامنه با مرزهای پیچیده به دامنه ای با مرزهای ثابت و سادة مستطیلی برده و در آنجا با یک روش مناسب عددی مثل روش عناصر محدود حل کرد. در صورتی که انتقال هوشمندانه در نظر گرفته شود ، برای تعیین موقعیت سطح آزاد آب و حرکت فرمهای بستر نیازی به انتقال معکوس و مشکلات وابسته به آن وجود ندارد. معادلات غیر دائمی انتقال یافته در دامنه جدید حل شده وو ضعیت سطح آزاد و مهاجرت و جابجائی تلماسه ها (dunes) و پاد تلماسه ها (antidunes) را می توان مشاهده کرد. این روش در مورد آبراهه های با بستر متحرک اعمال شده و نتایج توافق مناسبی را با نتایج آزمایشگاهی نشان میدهند.