سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنفرانس دینامیک شاره ها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

روح اله فاتحی – کارشناسی ارشد قطب علمی تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه
مهرداد تقی زاده منظری – استادیار قطب علمی تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعت
سیامک کاظم زاده حنانی – دانشیار قطب علمی تبدیل انرژی، دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی

چکیده:

شبیه ساز ی جر یان دو فاز در مح یط متخلخل مست لزم حل معادله ا ی از نوع جابجا یی-پخش با ضرا یب غ یر خط ی از نوع جابجایی-غالب است. با توجه به آنکه در مسا یل کاربرد ی معمو ً لا ابعاد دامنه حل بسیار برگ است , کارا یی روش عدد ی اهم ی ت دوچندان م ی یابد. در این تحقیق کارایی روشFVELLAMکه شاخه ای از ر وش های اویلری -لاگرانژی در چارچوب روش های حجممحدود است , در مسایل جریان دو فاز در محیط متخلخل بررسی شده است . این نوع روش ها , علاوه بر مزایای عمومی روش های اویلری-لاگرانژی, بقای جرم را نیز به صورت کلی و موضعی ارضا می ک نند. در این روش برا ی هر گام زمان ی, پس از تعیین میدان سرعت, معادله درجه اشباع در دو مرحله حل م ی شود. در مرحله اول, ابتدا سلول های شبکه به تعدادی زیر سلول تقس یم شده و مقدار درجه اشباع لحظه قبل بر رو ی آنها م یانیابی م ی شود . سپس م رکز هر یک از ز یر سلول ها در راستا ی خطوط مشخصه معادله همساز, که از صورت ضع یف شده معادله درجه اشباع بدست آمده , با یک رو یکرد لاگرانژ ی حرکت داده م ی شود. در مرحله بعد نقاط جا بجا شده , روی شبکه ثابت او یلری تصو یر شده و معادله حاصل حل می گردد. در مقاله حاضر , معادلات جر یان استخراج شده و نحوه اعمال روش عددی, توض یح داده شده است . این روش در دو مسأله نمونه یک و دو بعد ی بکار گرفته شده و نتا یج برا ی گام ها ی زمان ی و مکان ی مختلف مقا یسه شده است. نتایج بدست آمده بهبود بازده محاسبات ی را با استفاده از گام زمانی بزرگ تر و شبکه های درشت تر نش ان م ی دهد. همچنین با کاهش اثر پخش عددی, جبهه بین دو فاز با دقت بالایی پیش بینی شده است