سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فریدون فریدون شمس – استادیار دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی تهران
ابراهیم خلیل عباسی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی کامپیوتر , دانشکده فنی و مهندسی دان

چکیده:

هدف از طراحی معماری نرم افزار , تضمین نیازهای وظیفه مندی و غیروظیفه مندی( ویژگی های کیفی ) است . فرآیند طراحی معماری نرم افزار , دربردارنده مراحل مختلف ی است. به منظور راهبری ف رآیند طراحی معماری , نیاز به روشی است که شامل قوانینی برای هر مرحله بوده و مشخص می نماید در هر مر حله از فرآیند چه کاری , توسط چه کسی , به چه ترتیبی و چگونه انجام شود تا مرحله مورد نظر تکمیل و مرحله بعدی آغاز شود . هر طراحی معماری بر اساس مبنایی انجام می گیر د که معیار تصمیم های معمار برای پیشبرد مراحل طراحی معماری است.
هدف ما در این مقال ه , معرفی فر آیند طراحی معماری نرم افزار مبتنی بر سبکهای معماری و بیان اصول کلی آن است . در این فر آیند , نیاز های وظیفه مندی , غیروظیفه مندی و محدودیتهایمعماری به عنوان ورودی خواه ند بود . خروجی فر آیندطراحی معماری , معماری متشکل از چندین سبک که ساختار معماری را تشکیل می دهند , محدودیتهای اعمال شده در ترکیب سبکها ی انتخاب شده و عناصری از معماری که رابطه بین سبکها را مشخص می سازند , است . هر سبک معماری نرم افزار از چندین نوع مولفه و رابطها ی بین آنها تشکیل شده و برروی نیازهای غیروظیفه مندی خاصی تاکید نموده و وجود آنهارا د رمعماری تضمین می نمای د . ازآنجا که شکل معماری نرم افزار توسط نیازهای غیروظیفه مندی بوجود می آید و عناصر طراحی معماری از نیازهای غیروظیفه مندی م تاث ر م می شوند, لذا استفاده از سبکها در طراحی معماری , به معمار کمک می نماید تامین نیازهای غیروظیفه مندی مورد نظر را مدیریت نموده و وظیفه مندی را با استفاده از مولفه ها و رابطهای موجود در سبک بدست آورد . به علت تجرید مناسب سبکها در پنهان سازی جزئیات غیرضروری طراحی معمار ی , پیچیدگی کلی فر آیند طراحی معماری کاهش می یابد , همچنین ارزیابی معمار ی مبتنی بر سبک تسهیل خواهد شد.