سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

محمدعلی هاتفی – دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله ، روشی ساده جهت حل مساله برش دو بعدی غیر گیوتینی ارائه می گردد . فرض بر این است که فضای چیدمان و همچنین قطعات مـورد نظر برای تولید ، مستطیل شکل باشند . به ازای داشتن یک فضای مستطیل شکل مفروض ، فرآیند چیدمان بدین صورت اسـت کـه ابتـدا بانـد هـای ی شامل قطعات مشابه ، در راستای طول فضا تولید می گردد . سپس مبتنی بر مدل های کوله پشتی یک بعدی ، بهتـرین ترکیـب از الگـو هـای بانـدی حاصل می شود . در این تحقیق ، جهت تجزیه فضاها و انجام چیدمان در آنها ، از یک الگوریتم برنامه ریزی پویا استف اده شده اسـت . ایـن الگـوریتم، برای تجزیه فضاهای پله ای شکل ، طراحی شده است . عمل تجزیه فضاها و چیدمان در آنها بصورت برگشتی تکرار می گردد . بهر حال چنین مسـائلی ، غالبا در صنایع فلزی ، جایی که تولید مجموعه ای از پلیت ها به کمک برش های شعله ای مورد نظر باشد ، مطرح می گردند .