سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

امیرحسین شکوهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طو
محمدجواد فیض اللهی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی شریف
محسن اکبرپورشیرازی – استادیار دانشکدهی مهندسی صنایع دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

در این مقاله یک مدل چندهدفه ی عدد صحیح مرکب با دو هدف کمنیه کردن بیشینه ترین قطر خوشه در میان تمام خوشهها و کمینه کردن میانگین فواصل درون تمام ی خوشه ها، توسعه داده شده است و همچنین به منظور بالا بردن کیفیت و سرعت حل از یک الگوریتم هیورستیک به منظور شناسای ی اجزاء بنیاد ی هر خوشه استفاده و در انتها نتایج حاصل ازآن بر روی دادههای آزمایشی ارائه و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .