سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فریبا مهدوی فرد – آزمایشگاه محاسبات نرم دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانش
محمدرضا میبدی – آزمایشگاه محاسبات نرم دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات دانش

چکیده:

واضح سازی یکی از عملیات مهم در پردازش تصویر می باشد و یکی از روشهای واضح سازی، روشی است مبتنی بر مدل پخش گاز که در آن، فرآیند تار شدن تصویر به صورت فرآیند پخش گاز مدل میشود. در این روش معمولا مقدار پارامترa برای کلیه پیکسلهایتصویر اعم از لبه و یا غیر لبه یکسان در نظر گرفته می شود و به همین دلیل تمام قسمتهای تصویر بطور یکسان واضح سازی می شود. اگر بتوان مقادیر a را به صورت محلی برای هر پیکسل تعیین نمود،کارایی روش بالاتر خواهد بود؛ به صورتیکه در نقاطی با تغییرات بالای فرکانس (لبه ها) از مقادیر بالا و در سایر نقاط از مقادیر پایین برای پارامترaاستفاده شود. در این مقاله روشی برای واضح سازی پیشنهادمی گردد که از ترکیب روش واضح سازی مبتنی بر پخش گاز و اتوماتای سلولی فازی حاصل شده است. در این روش ترکیبی، اتوماتای سلولی فازی، از طریق یکسری قوانین فازی، عهده دار تعیین مقادیر مناسب پارامترaبرای پیکسلهای تصویر می باشد. روش پیشنهادیمتکی بر عملیات محلی در همسایگی هر پیکسل می باشد که این امر پیاده سازی آن را ساده تر می سازد. نتایج حاصل از پیاده سازی روش پیشنهادی، نشان دهنده کارایی بالای آن در مقایسه با سایر روشهای واضح سازی است.