سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمرتضی سقائیان نژاد – دانشکده مهندسی برق و کامپیوتردانشگاه صنعتی اصفهان
حمیدرضا کارشناس –
روح الله کافی موسوی –

چکیده:

سنسورهایتعیینموقعیت دربسیاری از درایوهای موتور رلکتانس سوئیچ شونده می باشند سنسورهای تعیین موقعیت روتور عموما دردرایو SR جهت کموتاسیون فازها مورد استفاده قرار میگیرند استفاده از این سنسورها باعث افزایش هزینه و کاهش قابلیت اطمینان درایو درمحیطهای صنعتی میش ود. دراین مقاله یک روش جدید تعیین غیرمستقیم موقعیت روتور برای موتورهای رلکتانس سوئیچ شونده ای که از کنترل جریان هیسترزیس استفاده می کنند شرح داده می شود برای آشکارسازی از تغییر زمان صعود جریان درباند هیسترزیس به منظور آشکارسازی ابتدای موقعیت همپوشانی قطبهای روتور و استاتور درهر دوره تبدیل انرژی استفاده می شود.