سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مجید محمدی – شرکت برق منطقه ای کرمان – دیسپاچینگ جنوبشرق ایران

چکیده:

کوره قوس الکتریک یک بار نا متعادل ، غیر خطی و متغیر با زمان است که می توانـد باعـث ایجـاد مشـکلات فراوانـی در مبحث کیفیت توان گردد . کوره قوس سبب ایجاد عدم تعادل ، هارمونیک، هارمونیکهـای داخلـی ) ) Inter Harmonics و فلیکر ولتاژ می شود . فلیکر یک پدیده آزار دهنده تغییر شدت نور ( چشمک زدن ) است که بواسطه نوسان بارهای ال کتریکـی ایجاد می شود . ایـن مقالـه روش جدیـدی را بـرای حـذف فلیکر ولتاژ تولید شده بوسیله کوره های قوس الکتریک ارائه مــی کنــد . مــدل کــوره قــوس بــا اســتفاده از نــرم افــزارMATLAB/SIMULINK شبیه سازی شده است . نتـایجشبیه سازی، نشان می دهنـد کـه ایـن روش تـأثیر جـدی بـر کاهش فلیکر دارد .