سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سیزدهیمن کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم رحیم پور – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان مؤسسة تحقیقات ترانسفورماتور
دانیال گرزین – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان مؤسسة تحقیقات ترانسفورماتور
هادی کیومرزی – گروه برق دانشکده مهندسی دانشگاه زنجان

چکیده:

چکیده : با توجه به اینکه تابع تبدیل به عنوان روشی برای تشخیص عیب سیم پیچی ها در ترانسفورماتور ها ی قدرت امروزی به کار گرفته می شود، ارائة یک معیار مناسب برای
مقایسة این توابع تبدیل ضروری بنظر می رسد . گر چه گامهایی در این جهت برداشته شده است ، ولی هنوز یک روش کاملاً مطمئن برای مقایسه و ارزیابی توابع تبدیل ترانسفورماتورها
وجود ندارد . در این مقاله روش جدیدی برای ا ین منظور ارائه گردیده و نتایج این روش با نتایج حاصل از روشهای قبل مقایسه شده و توانای ی روش پیشنهادی که بر پایة وزن دار
کردن است، نشان داده شده است .